zomernota 2016
PCPortal

Nieuwe claims

Watersport nevengeul gevolgen GREX

In het afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er een hoger verlies in de GREX Waalsprong zal ontstaan. Dit als gevolg van de benodigde buitenruimte voor de watersport en parkeervoorziening. Dit heeft een negatief effect op de GREX van € 1 miljoen bovenop de € 0,5 miljoen die vorig jaar is geclaimd.
Naast deze claim op de saldireserve wordt er voor de watersport in de nevengeul ook een investeringsclaim gedaan omdat naar verwachting de investering niet terugverdiend kan worden met de huuropbrengsten. Overigens is het planproces nog gaande, de huidige inschattingen kunnen dus nog veranderen.

VMBO Hatersteweg 404

De scholengroep Rijk van Nijmegen heeft een samenvoeging van het Canisiuscollege en het Kandinskycollege aangekondigd. Deze twee scholen worden gehuisvest aan de Goffertweg 20. De locatie aan de Hatertseweg 404 wordt conform de doordecentralisatie overeenkomst terug verkocht aan de gemeente. De herontwikkeling van deze locatie naar woningen zal een verlies opleveren in de GREX onderwijshuisvesting van € 2,2 miljoen.

Onderwijsvoorzieningen Nijmegen Noord

In het investeringsplan reserveren we financiële ruimte voor onderwijshuisvesting In Nijmegen Noord. Een eerste verkenning laat zien dat deze investeringen een nadelig effect hebben op de grondexploitatie. Op dit moment wordt uitgegaan van een verslechtering van het resultaat van de GREX Waalsprong met € 0,8 miljoen.

Kristallis Hatertseweg 400

Met Kristallis/Plureyn zijn vanaf 2015 gesprekken gevoerd over de toekomstige huisvesting. De uitkomst van deze gesprekken is dat Kristallis niet gaat verhuizen.
In de GREX onderwijshuisvesting is gerekend met een voordelig resultaat van € 6 ton uit de herontwikkeling van deze locatie. Aangezien dit nu niet gebeurt zal deze winst niet gerealiseerd worden en verslechtert de GREX onderwijshuisvesting met € 6 ton.

Afkoopsom grondwater monitoring (storting in saldireserve)

In de claims bestaand beleid is al de afkoop door het Rijk van de monitoring van de grondwaterstanden in de Waalsprong aan de orde gekomen. In de exploitatie leidt dit tot het opnemen van extra onderhoudslasten van € 55.000,-. Aan de saldireserve kunnen we € 0,5 miljoen toevoegen.

Voordeel kapitaallasten 2016

In het deel over de voortgang van de bestaande investeringen hebben we melding gemaakt over een voordeel op de kapitaallasten van € 0,55 miljoen. Conform staand beleid voegen wij dit toe aan de saldireserve.

Kosten verhoogde asielinstroom

In het onderdeel programmabegroting hebben wij Uw Raad een becijfering laten zien van de financiële gevolgen van de verhoogde asielinstroom. De huidige inschattingen leiden tot een nadeel van € 4 ton dit jaar en € 4 ton volgend jaar. Vanwege het bijzonder karakter van deze problematiek vinden wij het zuiverder om dit nadeel rechtstreeks ten laste van de saldireserve te brengen.