zomernota 2016
PCPortal

Doorkijk saldireserve

In deze alinea laten we de ontwikkeling van de saldireserve zien vanuit de vorige en de nieuwe kadernota risicomanagement, weerstandsvermogen en financiële kengetallen.
Startpunt is de ontwikkeling die in de paragraaf weerstandsvermogen & risicobeheersing van de Stadsrekening 2015 is geschetst. Vervolgens zijn in de ontwikkeling van de saldireserve de hierboven beschreven mutaties meegenomen. Hieronder zijn deze mutaties in tabelvorm samengevat.

bedragen * € 1 miljoen

2016

2017

2018

2019

2020

Watersport nevengeul gevolgen GREX

-1,0

VMBO Hatersteweg 404

-2,2

Onderwijsvoorzieningen Nijmegen Noord

-0,8

Kristallis Hatertseweg 400

-0,6

Afkoopsom grondwater monitoring

0,5

Resultaat kapitaallasten 2016

0,6

Kosten verhoogde asielinstroom

-0,4

-0,4

Verwacht resultaat 2016

-4,9

Aanpassingen BBV

rente reserves naar 2,5%

-1,4

-1,6

-1,8

-2,0

Investeringen Openbare Ruimte

5,0

4,5

4,2

3,7

Totaal

-8,8

3,2

3,0

2,4

1,8

Risico's in de tijd

Eén van de belangrijke veranderingen in de nieuwe kadernota is het rekening houden met wanneer risico's zich kunnen voordoen. Met deze doorontwikkeling kunnen het risiconiveau en de benodigde weerstandscapaciteit beter op elkaar afgestemd worden. We zien risico's beter aan komen en kunnen eventueel tijdig en zorgvuldig maatregelen treffen om de weerstandscapaciteit hierop aan te passen.
Voor deze zomernota zijn we van het volgende uitgegaan:
de specifieke risico's zijn uitgezet op basis van wanneer een risico zich kan voordoen. De algemene risico's zijn gelijkmatig verdeeld over de tijdsduur dat het risico zich kan voordoen. Uw Raad heeft middels in een motie opgeroepen tot een verdere verfijning van deze kaders. Dit zullen we in aanloop naar de begroting met Uw Raad verder uitwerken.

Hieronder is een grafische weergave opgenomen van de ontwikkeling van het risicoprofiel en weerstandsvermogen op basis van de oude en nieuwe kadernota. De basis is de Stadsrekening 2015 aangevuld met de veranderingen in de saldireserves die eerder in dit deel zijn genoemd.
In beide gevallen zal het weerstandsvermogen in 2018 hoger zijn dan het risicoprofiel.

Ontwikkeling risicoprofiel en weerstandsvermogen oude kadernota

Ontwikkeling risicoprofiel en weerstandsvermogen nieuwe kadernota