zomernota 2016
PCPortal

Nieuw beleid

In onderstaande tabel zijnde financiële gevolgen vanuit de nieuwe beleid claims opgenomen. De claims die bij een thema horen worden bij het betreffende thema toegelicht. De claims die niet bij een thema zijn ondergebracht worden in dit deel toegelicht.

bedragen * € 1.000,-

programma

2016

2017

2018

2019

2020

Zorgzame Stad

C14. Project veilige wijken

Veiligheid

-80

-160

-160

-160

Woon- en groeistad

C3. Restauratie en visualisatie erfgoed

Cult.,cultuurhist. en citymark.

-300

C4. Nijmegen 1

Cult.,cultuurhist. en citymark.

-130

-180

-180

-180

-180

C15. Aanscherping kamerverhuurbeleid

Wonen

-70

-50

-50

-50

C17. Ambities wonen

Wonen

-46

-61

-61

Stad die werkt en leert

   C12. Preventieve inzet leerplicht

-437

-437

-415

-394

Duurzame stad

C7. Verduurzaming gemeentelijke energiecontract

Duurzaamheid

-125

-125

-230

Bruisende Binnenstad

C2. Afsluiting kroonjaar "klap op de vuurpijl"

Cult.,cultuurhist. en citymark.

pm

C5. Onderhoudsbudget evenemententerreinen

Cult.,cultuurhist. en citymark.

-15

-15

-15

C6. Citymarketing: citydressing en citymaking

Cult.,cultuurhist. en citymark.

-175

-175

-175

-175

C8. Aanpak leegstand binnenstad 2017

Economie en Werk

-300

-300

-300

0

C11. WePod

Mobiliteit

-50

-50

Niet onder thema

C1. Verzorging rijbewijzen door RDW

Dienstverlening & burgerzaken

pm

pm

pm

pm

C13. Invoering Omgevingswet

Stedelijke ontwikkeling

-100

-165

-320

-190

-115

C16. Nieuwe huisvestingswet

Wonen

-18

-18

-18

-18

C18. Verruiming investeringsruimte vanaf 2019

Bestuur en Middelen

-750

totaal

-626

-1.536

-1.841

-1.628

-2.087

Verzorging rijbewijzen door RDW

Landelijk wordt op dit moment onderzocht om (een deel van) het uitgeven van rijbewijzen over te dragen van de gemeente aan de RDW. De verandering zal waarschijnlijk al ingegaan per 2017 of 2018.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om inschattingen te maken wat dit voor publiekszaken gaat betekenen daarom nemen we voor als nog een p.m. post op.

Invoering Omgevingswet / rijksbijdrage invoering omgevingswet

De invoering van de omgevingswet eind 2018 (voorlopige verwachting) is een omvangrijke klus die ingrijpt op een groot aantal werkvelden. Om de omgevingswet op een goede manier in te voeren, is er in 2016 € 1 ton nodig, dit loopt op tot ruim € 3 ton in 2018 en daalt daarna weer tot ca. € 1 ton in 2020. Er is inmiddels een hoofdlijnenakkoord gesloten met het Rijk over de kosten van de stelselherziening. Hierbij is afgesproken dat gemeenten zelf de transitiekosten dragen. Het Rijk draagt de investeringskosten.

Nieuwe huisvestingswet

In de nieuwe huisvestingswet is geregeld dat mantelzorgers urgentie krijgen bij woningtoewijzing. Om dit uit te voeren is vanaf 2017 structureel € 18.000,- nodig.

Verruiming investeringsruimte met éénmalig € 10 miljoen

We zien een toename van de investeringen. Deels heeft dit te maken met de verdere ontwikkeling van Nijmegen Noord. Omdat veel van de investeringen noodzakelijk zijn om een goed voorzieningenniveau neer te zetten en te handhaven stellen we voor om de investeringsruimte eenmalig met € 10 miljoen te verhogen. Hiervoor voegen we € 7,5 ton toe aan de kapitaallasten in de programmabegroting.
In het deel over investeringen worden de nieuwe investeringen toegelicht.