zomernota 2016
PCPortal

Vluchtelingen

In februari hebben we de Uitgangspuntennotitie voor de Nijmeegse aanpak Verhoogde Instroom Vluchtelingen 2016-2017 vastgesteld. De vluchtelingenstroom vraagt veel van onze gemeente. Niet alleen de noodopvang, maar vooral de huisvesting en integratie van vergunninghouders. Er wordt een groter beroep gedaan op onze sociale voorzieningen, wat meer middeleninzet vraagt. We zetten in op een succesvolle inburgering en participatie, waarmee statushouders snel en gecoördineerd kunnen starten. Naast de Maatschappelijke begeleiding en een participatietraject (arbeid, scholing, vrijwilligerswerk), is de invoering van casusregie hiervoor van belang, evenals een preventieve aanpak ter voorkoming van schulden(zie ook onderdeel Zorgzame stad).

We hebben op basis van de Uitgangspuntennotitie de extra kosten voor de periode 2016-2017 als gevolg van de verhoogde instroom voor Nijmegen ten opzichte van 2015 in beeld gebracht, met uitzondering van de extra kosten voor de bijstandsuitkeringen (zie ook volgende paragraaf) en de (gezondheids)zorg. De extra (gezondheids)zorgkosten worden de komende periode nader in kaart gebracht.

De extra kosten bestaan uit de tijdelijke extra projectkosten en uit extra programmakosten voor onder meer: maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring, casusregie, bijzondere bijstand (inrichtingskosten en aanvullende bijzondere bijstand voor statushouders jonger dan 21 jaar); budgetbeheer; Bed bad en brood, volwasseneneducatie. Op basis van afspraken in het Bestuursakkoord bedragen de extra kosten voor 2016 en 2017 in totaal € 6,3 mln.

Op 28 april jl. hebben kabinet en VNG een Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten, waarin nadere financiele afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van de extra toename statushouders. Op basis van dit uitwerkingsakkoord verwachten we ca € 3,8 mln. te ontvangen voor de periode 2016-2017, € 1,5 mln in 2016 en € 2,2 mln in 2017. Dit resulteert in een verwacht tekort van € 2,5 mln voor 2016-2017, dat we met een aantal maatregelen grotendeels oplossen.  Dit houdt in de ambitie ten aanzien van budgetbeheer gedeeltelijk  wordt teruggebracht, dat een deel van de personele projectkosten binnen de afdeling wordt opgelost  en  bij de inrichtingskosten  een versobering wordt doorgevoerd. Voor de extra inzet  voor Bed bad en brood, ISK VO en volwasseneneducatie wordt alternatieve dekking gevonden binnen de programma’s. Het resulterende tekort van € 362.000 in 2016 en € 385.000 in 2017 brengen we rechtstreeks ten laste van de saldireserve.

Omschrijving

programma

2016

2017

2018

2019

2020

Kosten:

projectkosten

Zorg en Welzijn

-275

-447

Middelen tbv programma Zorg & Welzijn

Zorg en Welzijn

-107

-165

Trajecten werkbegeleiding/studeren

Economie en Werk

-280

-735

Middelen vanuit armoedebestrijding

Inkomen & Armoedebest.

-1.900

-1.973

Middelen Onderwijs

Onderwijs

-33

-360

Opbrengsten/maatregelen:

Compensatie Rijk

1.558

2.242

Project kosten: personele kosten opvange binnen afdeling

Zorg en Welzijn

100

100

Ambitie budgetbeheer terugbregen

Inkomen & Armoedebestr.

100

150

Inrichtingskosten: versobering beleid

Inkomen & Armoedebestr.

350

350

Bed, bad brood: versobering /  dekking binnen Z&W

Zorg en Welzijn

92

92

ISK VO

Onderwijs

33

67

Volwassen educatie

Onderwijs

0

293

Nijmeegs deel t.l.v. saldireserve

362

385

Totaal

0

0

De rijksmiddelen zullen volgens het principe “geld volgt statushouder” via verschillende regelingen middels het gemeentefonds worden verstrekt aan gemeenten. We verwachten met de meicirculaire meer duidelijkheid te krijgen over de uitwerking van de regelingen en de eventuele effecten daarvan op het financiele beeld. Deze worden meegenomen in een uitvoerinsgplan dat na de zomer wordt opgesteld, met  daarin onder meer een uitwerking van de maatregelen en aandacht voor de benodigde extra inzet op (gezondheids)zorg.