zomernota 2016
PCPortal

Bestaand beleid

Naast het nieuw beleid zijn er ook voordelen en knelpunten op ons bestaand beleid geconstateerd. In dit deel lichten wij de financiële afwijkingen op het bestaand beleid toe. Een toedeling naar de thema's hebben wij hierbij achterwege gelaten, we volstaan met de duiding naar programma.

Omschrijving

programma

2016

2017

2018

2019

2020

B1.

Werkkostenregeling

Bestuur en Middelen

50

50

50

50

50

B2.

Gastheerschap regionale samenwerkingsvormen

Bestuur en Middelen

B3.

Dividenduitkering BNG

Bestuur en Middelen

85

B4.

Ondersteuning Vpb

Bestuur en Middelen

pm

pm

B5.

Accountantskosten stads en regiocontract

Bestuur en Middelen

-60

B6.

Liquidiatie stadsregio

Bestuur en Middelen

200

B7.

Terugloop leges reisdocumenten

Dienstverl. & burgerz.

-453

-453

B8.

Verkiezingen 2019 - 2020

Dienstverl. & burgerz.

-350

300

B9.

Kroonjaar 2016 knelpunten

Cult.,cult.hist.en citym.

-55

B10.

Leerstoel Nijmeegse geschiedenis/Vrede van Nijmegen

Cult.,cult.hist.en citym.

-65

-55

-55

-55

B11.

Uitvoering motie Hillen archeologisch onderzoek

Cult.,cult.hist.en citym..

-50

B12.

Taakstelling minimaliseren monumenten beleid

Cult.,cult.hist.en citym.

-33

-33

-33

-33

-33

B13.

Taakstelling "geen nieuwe projecten verleden verbeeld"

Cult.,cult.hist.en citym.

-70

-70

-70

-70

-70

B14.

Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit Nijmegen

Duurzaamheid

-50

-50

-50

-50

-50

B15.

Terugloop opbrengsten kermissen

Economie en Werk

-114

pm

pm

pm

pm

B16.

Opbrengst toeristenbelasting

Economie en Werk

-150

B17.

Tekort SW-bedrijf

Economie en Werk

pm

pm

pm

pm

pm

B18.

Nog niet gerealiseerde taakstelling product werk

Economie en Werk

-450

-450

-450

-450

-450

B19.

Beheer en onderhoud lift Veerpoortrappen

Grondbeleid

-20

-20

-20

-20

-20

B20.

Historisch onderzoek Niet Geëxplodeerde Explosieven

Grondbeleid

-65

B21.

Gemeentelijk bijdrage aan Waalfront

Grondbeleid

B23.

Aanbestedings en digitaliserings voordelen parkeren

Mobiliteit

200

200

200

200

200

B24.

Bereikbaarheidsfonds

Mobiliteit

B25.

Rijksbijdrage schoolhuisvesting Heumensoord

Onderwijs

233

B26.

Opbrengsten ingezamelde afvalstromen

Openbare ruimte

200

200

200

200

200

B27.

Tegenvallende reclame opbrengsten

Openbare ruimte

-200

-200

B28.

Overhevelen Rijksbijdrage grondwatermonitoring

Openbare ruimte

-55

-55

-55

-55

-55

B29.

Zwembad Dukenburg: betonrot

Sport en Accomm.

-80

B30.

Zelfbeheer Dukenburg: lagere huur

Sport en Accomm.

-15

-25

-25

-25

-25

B31.

Vermindering financiële opgave bouwleges

Stedelijke ontw.

-880

-500

-500

-500

-500

B32.

bijdrage Veiligheidssregio herijking verdeling

Veiligheid

-62

-97

-130

-162

B33.

Niet realiseren bezuinigingen bijdrage veiligheidsregio

Veiligheid

-138

-138

-138

B34.

Project bluswatervoorziening

Veiligheid

-160

Totaal bestaand beleid

-1.539

-1.080

-1.043

-1.879

-1261

Werkkostenregeling

Vanwege de invoering van de werkkostenregeling gelden er andere regels voor de belasting van de onkostenvergoeding voor het bestuur. Dit levert een structureel voordeel op van € 50.000,-

Gastheerschap regionale samenwerkingsvormen

Nijmegen is voor een aantal regionale samenwerkingsvormen gastheer: wij verzorgen de huisvesting en ander faciliteiten. De kosten en opbrengsten die hiermee gemoeid zijn willen we tot uitdrukking brengen onder het programma Bestuur & Middelen. Hiermee wordt het ook voor het bestuur inzichtelijk om welke omvang het gaat. Per saldo is dit een neutrale wijziging.

Dividenduitkering BNG

Over 2015 keert de Bank Nederlandse Gemeenten in 2016 een hoger dividend uit. Dit levert over 2016 een incidenteel voordeel op van € 85.000,-

Ondersteuning Vpb

Voor de werkzaamheden rondom de vennootschaps belasting verwachten wij extra werkzaamheden. Deze extra werkzaamheden zullen we proberen op te vangen binnen de huidige budgetten.

Accountantskosten stads- en regiocontract

We hebben een opdracht tot meerwerk aan de accountant verstrekt in verband met de eindverantwoording van een aantal subsidieprojecten. De meerkosten hiervan zijn € 60.000,- in 2016.

Liquidatie stadsregio

Vanuit de opheffing van de Stadsregio verwachten we in 2016 een incidentele extra opbrengst van € 2 ton.

Terugloop leges reisdocumenten

Vorig jaar is bij de Zomernota 2015 aangegeven dat vanaf 2019 de legesopbrengsten van reisdocumenten lager gaan worden. De afgelopen periode is onderzocht welke mogelijkheden er binnen het programma zijn voor de dekking van deze kosten. Voor een deel is dit gelukt, maar er blijft vanaf 2019 een - structureel - verschil van € 453.000 dat binnen de huidige kaders niet te besparen valt.

Verkiezingen 2019 en 2020

In 2019 en 2020 is er financiële ruimte voor 1 verkiezing. In 2019 zijn er twee verkiezingsdagen waarop drie verkiezingen worden gehouden (Europees parlement, Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen). In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland. De kosten voor een tweede verkiezing zijn € 50.000,- hoger dan van een eerste verkiezing. Dit is een reden dat in 2019 € 350.000,- extra nodig is en er in 2020 € 3 ton vrijvalt.

Kroonjaar 2016 knelpunten

Bij de uitvoering van het kroonjaar vragen we veel van communicatie. Daar lopen we tegen knelpunten aan waarvoor € 30.000,- nodig is om deze op te lossen.
Verder willen we nog een onderzoek uitvoeren naar de effecten van evenementen en initiatieven. De verwachte kosten hiervan zijn € 25.000,-. Overigens is er nog een claim voor het afsluitend vuurwerk van het Kroonjaar, deze is pm opgenomen bij nieuw beleid.

Leerstoel Nijmeegse geschiedenis/Vrede van Nijmegen

Doordat we de citymarketing activiteiten vooral moeten bundelen met activiteiten die vanuit andere programma’s worden georganiseerd is er geen budget voor de voortzetting van de leerstoel Nijmeegse geschiedenis aan de RU en de voortzetting van Vrede van Nijmegen Penning. Omdat wij hier wel een groot belang aan hechten stellen we voor structureel € 55.000,- hier voor vrij te maken.
In 2017 willen wij het imago onderzoek uit 2015 herhalen, vandaar dat de claim dat jaar € 10.000,- hoger is.

Uitvoering motie Hillen archeologisch onderzoek

Op 25 juni 2014 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om één jaar een pilot uit te voeren met het doen van archeologisch onderzoek voor rekening van de gemeente, bij bouwactiviteiten waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (motie Hillen).
Ter uitvoering is in 2015 en 2016 een aantal onderzoeken uitgevoerd. Hierover zal in mei 2016 gerapporteerd worden. Op basis van de ervaringsgegevens uit 2015 schatten we in dat we voor 2016 € 50.000,- tekort komen.

Taakstelling minimaliseren monumenten beleid

In de perspectiefnota 2014 is er bezuinigingstaakstelling op monumentenbeleid geformuleerd van € 85.000,-. Het grootste deel is gerealiseerd door formatie reductie. Voor de overgebleven taakstelling worden geen mogelijkheden gezien om dit binnen het programma op te lossen. Het gaat om € 33.000,- structureel vanaf 2016.

Taakstelling “geen nieuwe projecten Verleden Verbeeld”

In de perspectiefnota 2014 is een bezuinigingstaakstelling geformuleerd van € 70.000,-. In het coalitieakkoord is echter besloten door te gaan met projecten Verleden Verbeeld. Destijds is daar € 1 ton,- beschikbaar voor gemaakt. Hierin was niet het budget meegenomen voor de menskracht op dit te realiseren, die bij de bezuiniging uit 2014 had moeten verdwijnen.
Dit kan niet opgevangen worden binnen het programma; de kosten hiervan bedragen € 70.000,- structureel.

Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit Nijmegen

Sinds 2004 zijn in Nijmegen communicatie, monitoring , metingen en maatregelen voor luchtkwaliteit vooral in Nijmegen-West ontwikkeld. Structurele budgetten hiervoor die afkomstig waren van ISV, provincie Gelderland en Stadsregio zijn grotendeels vervallen. De huidige beschikbare middelen zijn zeker met het oog op de extra taken niet toereikend. Vandaar dat er structureel € 50.000,- geclaimd wordt vanaf 2016.

Terugloop opbrengsten kermissen

We melden voor 2016 een tekort van € 114.000 op de opbrengsten van de kermissen. De reden voor dit tekort is de toenemende concurrentie voor vermaak en de economische crisis waardoor consumenten minder besteden In het najaar willen we op een rij zetten of de opbrengstverwachting  deels ook structureel naar beneden moet worden bijgesteld. Mocht dit zo zijn dan komen wij daar in de volgende Zomernota op terug.

Opbrengst toeristenbelasting

Door de vertraging van de bouw in de hotelbranche en het achterblijven van het aantal hotelovernachtingen bij de eerdere prognoses voorzien we een incidenteel tekort van € 150.000,- in 2016. De verwachting is dat dit tekort a-structureel is omdat medio 2016 extra hotelkamers gerealiseerd zullen zijn.

Tekort SW-bedrijf

Binnen het product Werk bestaat een risico op een tekort bij het SW-bedrijf van mogelijk
€ 1.300.000,- in 2016 en € 350.000 in 2017. Dit bedrag kan hoger worden als het Werkbedrijf er niet in slaagt om de gewenste verlaging van ziekteverzuim en verhoging van toegevoegde waarde per SW-medewerker te realiseren. Het management van het SW-bedrijf stuurt op het verkleinen van dit tekort.

Nog niet gerealiseerde taakstelling product werk

Er bestaat nog een oude taakstelling op Participatie en Re-integratie vanuit de voormalige afdeling Werk die nog niet gerealiseerd is. Van de oorspronkelijke omvang van € 900.000 is het Programma in staat om de helft structureel in te vullen. Voor het resterend deel zien we geen mogelijkheden om deze bezuiniging in te lossen. Het gaat om een post van € 450.000 structureel.

Beheer en onderhoud lift Veerpoortrappen

In de planexploitatie Oostelijke Waalkade is niet voorzien in het beheer en onderhoud van de lift bij de Veerpoorttrappen. Binnen het programma is geen ruimte om deze kosten op te vangen. Hierbij gaat het om een bedrag van €20.000,- structureel vanaf 2016.

Historisch onderzoek Niet Geëxplodeerde Explosieven

De bommenregeling is beëindigd. De kosten van het onderzoek zouden uit de voorziening NGE (Niet Geëxplodeerde Explosieven) betaald worden. De voorziening NGE is bij de Stadsrekening 2015 opgeheven en aan de saldireserve toegevoegd. Vanwege de opheffing van de voorziening in 2015 claimen we nu incidenteel €65.000,- voor 2016.

Gemeentelijk bijdrage aan Waalfront

In het coalitieakkoord is afgesproken om de gemeentelijke bijdrage aan het Waalfront in een jaarlijkse bijdrage van € 1,2 miljoen te doen. In  de doorkijk van de saldireserve hielden we hier al rekening mee, maar het is nog niet als zodanig verwerkt in de boekhouding. De melding nu voorziet in het opnemen in de boeken en is budget neutraal.

Aanbestedings- en digitaliserings voordelen parkeren

Het programma realiseert voor 2016 tot en met 2020 een structurele meevaller van €200.000,- door onder andere een gunstige aanbesteding en verregaande digitalisering.

Bereikbaarheidsfonds

In de begroting is nu structureel € 1 ton aan inkomsten opgenomen die wij ontwikkelaars in rekening brengen wanneer niet wordt voldaan aan de parkeereis. Deze inkomsten storten wij vervolgens in de reserve “bereikbaarheidsfonds”. Omdat de werkelijke opbrengsten fluctueren stellen wij voor in de begroting de opbrengst en storting af te ramen. Eventuele ontvangsten zullen we in het jaar melden en storten in het bereikbaarheidsfonds. Dit heeft geen financiële consequenties.

Rijksbijdrage schoolhuisvesting Heumensoord

De huisvesting voor de Heumensoordschool hebben we vanuit het programma onderwijs eind 2015 bekostigd. In het tweede kwartaal ontvangen wij de vergoeding van het ministerie van OCW. Omdat we de kosten al in 2015 hebben genomen leidt dit tot een eenmalig voordeel in 2016 van naar verwachting € 233.000,-

Opbrengsten ingezamelde afvalstromen

In 2016 verwachten we door een betere afvalscheiding door de burger met name meer plastic/blik op te halen dan begroot. De verwachting is dat we eind 2016 aan extra opbrengsten € 200.000,- zullen ontvangen. Als gevolg daarvan melden we hierbij een structureel voordeel van dat bedrag.

Tegenvallende reclame opbrengsten

Naar nu blijkt zijn we niet in staat zijn om het bedrag van € 5 ton aan meeropbrengsten reclame in de Openbare Ruimte te realiseren in 2016 en 2017. In 2018 lopende bestaande contracten af en zal getracht worden deze meeropbrengst te realiseren

Overhevelen Rijksbijdrage grondwatermonitoring

De gemeente heeft een afkoopsom van het Rijk ontvangen van € 0,5 miljoen voor de monitoring van de grondwaterstanden in de Waalsprong. Deze afkoopsom willen we toevoegen aan de Saldireserve en structureel in het programma Openbare Ruimte de exploitatie lasten opnemen. Hiermee vermijden we een moeilijke financiële constructie
Dit leidt tot een structurele claim van € 55.000,- en tot een eenmalige storting inde saldireserve van € 0,5 miljoen (zie verder bij 'Doorkijk Saldireserve')..

Zwembad Dukenburg: betonrot

In zwembad Dukenburg is betonrot geconstateerd. Dit kost € 80.000,- om dit te verhelpen.

Zelfbeheer Dukenburg

Door de overgang naar zelfbeheer medio 2016 is de contractuele huurprijs vanaf de overgang op jaarbasis € 25.000,- lager dan voorheen.

Vermindering financiële opgave bouwleges

We melden een structureel nadeel van € 500.000,- vanaf 2017 als gevolg van de terugloop bouwleges. De huidige financiële opgave is niet haalbaar zonder een drastische legesverhoging of aantasting van onze wettelijke taken. Volledige handhaving van de taakstelling leidt ertoe dat uitvoering van het door ons gewenste beleid door de ODRN niet mogelijk is en wij de uitvoeringsorganisatie met een onrealistische bezuinigingsopgave confronteren. Voor 2016 is het geschatte nadeel € 880.000. Dit is een verwachting. De ODRN werkt namelijk sinds dit jaar met outputfinanciering. Als het aantal bouwaanvragen verder toeneemt, kan dit leiden tot extra kosten. Hier staan hogere legesopbrengsten tegenover, maar of dit positief of negatief uitpakt is afhankelijk van het type bouwaanvragen. We blijven de nieuwe systematiek gezamenlijk monitoren op effecten en kostenontwikkeling. Ook werken we verder aan het invullen van de resterende, structurele opgave.

Bijdrage veiligheidsregio/herijking verdeling

Vanaf 2017 zal de bijdrage aan de veiligheidsregio berekend worden op basis van een nieuw meerjarig verdelingsmodel. Uit dit model komt een hogere bijdrage voor de gemeente Nijmegen. Het model moet nog formeel vastgesteld worden door de gemeenteraden in de regio.
Daarnaast is er een afwijking van € 30.000,- tussen de huidige bijdrage en de bijdrage die in de begroting is opgenomen.
Deze twee samen leiden tot een hogere bijdrage van € 62.000 in 2017 oplopend naar € 162.000 in 2020.

Niet realiseren bezuinigingen op bijdrage veiligheidsregio

In het coalitieakkoord is een bezuiniging opgenomen van € 150.000,- gekoppeld aan meer risico gestuurde handhaving door de brandweer. Deze bezuiniging blijkt onvoldoende draagvlak bij andere gemeenten te krijgen en wordt daarom niet geaccepteerd door de Veiligheidsregio. We  stellen daarom voor deze taakstelling af te boeken.

Project bluswatervoorziening

In 2015 is eenmalig € 510.000,- beschikbaar gesteld voor het project bluswatervoorziening aan het spoor. In 2015 is daarvan € 310.000,- uitgegeven, het resterend bedrag is in de jaarrekening als voordelig resultaat vrijgevallen. Om het project in 2016 af te ronden is € 160.000 nodig.