zomernota 2016
PCPortal

Voortgang huidige Investeringen

Ten opzichte van de Stadsrekening 2015 zijn er geen grote afwijkingen te melden over de voortgang van de investeringen. Hieronder gaan we in op een aantal belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen; het gaat dan vooral over zaken waarover uw raad dit jaar nader wordt geïnformeerd of voorstellen kan verwachten. Voor een uitgebreide toelichting over de voortgang van de besteding van de lopende investeringskredieten verwijzen we naar de desbetreffende bijlage.

In het kader van het investeringskrediet dat nu gereserveerd is voor de Dorpensingel willen we voor de zomer de keuze voor een variant ter besluitvorming aan uw Raad voorleggen.
Een verdere structurele verbetering van de stationsomgeving vergt een vergaande investering op lange termijn. Hierover vindt momenteel bestuurlijk overleg plaats.
Het technische onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat de door ons gewenste fietspadverbreding van de Waalbrug niet haalbaar is. Wij zullen in 2016 aan uw raad een voorstel voorleggen in het kader van het krediet dat gereserveerd is voor  'Waalbrug fiets- en busbaan'.
In de loop van 2016 informeren wij uw raad over de voortgang van het Programma Hoogfrequent Spoor en de gevolgen hiervan voor de investering 'Tunnel Westzijde Spoorzone'.

De kapitaallasten zijn in 2016 € 0,55 miljoen lager dan begroot. Conform staand beleid stellen we voor dit toe te voegen aan de saldireserve.

Bij deze Zomernota stellen we ook een aantal wijzigingen voor ten aanzien van de door uw raad beschikbaar gestelde investeringskredieten. We stellen voor het investeringskrediet van € 2,7 mln. dat gereserveerd is voor de herinrichting van het terrein rond Vasim door te schuiven naar 2017. Daarnaast stellen we voor van het gereserveerde investeringskrediet van € 2,4 mln. voor de aanpak van de Waalkade een bedrag van € 50.000 over te hevelen van 2017 naar 2016; daarmee willen we voorafgaand aan de feitelijke herinrichting een impuls geven aan het aantrekkelijker maken van de Waalkade. Tot slot stellen we voor het krediet voor de Bedrijfsinvesteringen te verlagen met € 0,9 mln. Dit betreft ICT-investeringen die vanaf 2016 niet meer door ons maar door ICT Rijk van Nijmegen worden gedaan. We verlagen daarom ook het budget voor de jaarlijkse kapitaallasten en zetten dit om in een huurvergoeding aan ICT.

De aanpassing van de kapitaallasten en de wijzigingen van de investeringskredieten nemen we mee in begrotingswijziging BW-01479.