zomernota 2016
PCPortal

Nieuwe investeringen

We willen over de periode 2016 tot en met 2020 voor een bedrag van € 19,2 miljoen aan nieuwe investeringen realiseren. Dat bedrag overschrijdt de investeringsruimte die beschikbaar komt vanuit de jaarschijf 2020; deze is namelijk € 10 miljoen. Omdat veel van de opgevoerde investeringen noodzakelijk of tenminste zeer gewenst zijn stellen we voor de beschikbare investeringsruimte éénmalig met € 10 miljoen te verhogen. De kapitaallasten hiervan, ca. € 0,75 miljoen euro, hebben we als claim meegenomen  bij nieuw beleid. Daarmee resteert nog een investeringsruimte van € 0,8 miljoen.

De investeringen die gekoppeld zijn aan een thema zijn bij het desbetreffende thema toegelicht. De investeringen die onder 'overig' staan (zie onderstaande tabel) lichten we hierna kort toe.

Investeringen * € 1.000,-

programma

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

Zorgzame Stad

I19. Renovatie of nieuwbouw van De Hulsen

Zorg en Welzijn

pm

Woon- en groeistad

I1. De Bastei

Cult.,cultuurhist.,citymark.

1.150

I2. Upgrading Villa Nova

Cult.,cultuurhist., citymark.

1.200

I4. Watersport nevengeul

Grondbeleid

500

I7. Bereikbaarheid campus

Mobiliteit

650

650

I8. Station Heyendaal

Mobiliteit

2.000

I9. Malderburchtstraat

Mobiliteit

300

100

I10. Daalseweg

Mobiliteit

150

150

I11. Weurtseweg

Mobiliteit

1.000

I17. Verkeersmaatregelen Griftdijk

Mobiliteit

572

I12. Overige onderwijshuisvesting

Onderwijs

3.500

I13. Investeringen Nijmegen Noord

Divers

5.000

I18. Jongerenruimte Nijmegen Noord

Zorg en Welzijn

220

Bruisende Binnenstad

I3. Voorzieningen evenemententerreinen

Cult.,cultuurhist., citymark.

200

200

200

200

overig

I14. Kunstgrasvelden

Sport en Accommodaties

400

800

I15. Sportpark Staddijk / Nijmegen zuid

Sport en Accommodaties

pm

I16. Hardware trekkenwand Schouwburg

Sport en Accommodaties

90

Totaal

1.872

4.490

6.450

200

6.220

I14. Kunstgrasvelden
Op basis van de levenscycli van kunstgrasvelden zijn er 2 kunstgrasvelden op Nieuw Balveren, een pupillenveld op sportpark Brakkestein en een veld op het sportpark Oscar Carré aan vervanging toe. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 1,2 miljoen. Een deel hiervan is in 2017 al nodig.

I15. Sportpark Staddijk / Nijmegen Zuid
Het sportpark Staddijk is op dit moment onveilig en verre van optimaal als het gaat om het tegengaan van diefstal en vandalisme. Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn. We willen dit onderzoek afwachten voordat we een voorstel voor een investering doen en nemen dit pro memorie mee.

I16. Hardware trekkenwand Schouwburg
Vanuit arbo- en bedrijfsvoeringsoptiek is het nodig om de hardware van de trekkenwand te vervangen. De totale investering is € 180.000,-. De helft hiervan willen we als gemeente voor onze rekening nemen, de andere helft kan worden doorberekend aan KKP in de huur.

Wijziging BBV

In Nijmegen hebben we in 2010 ervoor gekozen om het levensduur verlengend onderhoud in de openbare ruimte niet meer als investering te behandelen maar hiervoor budgetten op te nemen in de programmabegroting. De nieuwe BBV-regels maken dat wij dit nu moeten terug draaien.
Vanaf 2017 nemen we daarom investeringskredieten op voor investeringen in de openbare ruimte. De budgetten die nu opgenomen zijn in de programmabegroting halen we weg en worden geleidelijk vervangen door kapitaallasten vanuit de investeringen. In de meerjarenbegroting gaat het om € 5 tot € 8 miljoen per jaar.
Op het precieze bedrag komen we terug bij de Stadsbegroting.
Een uitgebreidere toelichting is opgenomen bij het onderdeel 'Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's'.

Investeringen * € 1 miljoen

programma

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

Biulkkredieten

Investeringen openbare ruimte

Openbare Ruimte

5 tot 8

5 tot 8

5 tot 8

5 tot 8